Novinky
Podporujeme sportovce

Moc děkujeme za propagaci našich sportovní doplňků Vyacheslav Arkhiereev = Absolutnímu vítezi Mistrovství ČR v kategorii Men's Physique 2016 

více
Mistrovství České republiky v klasické kulturistice a physique

Byli jsme součástí Mistrovství ČR mužů (v klasické kulturistice a physique), žen a párů 2016. Vítězové všech kategorií physigue získali naše bandáže a absolutní vítěz Vyacheslav Arkhiereev i kožený opasek....

více
https://www.facebook.com/rafafit1/
Novinky a akce e-mailem
Chcete od nás dostávat novinky přímo na svůj e-mail?
Doporučujeme
  

Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné a účinné od 25.5.2018

 

1. Úvodní ustanovení


1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost Rafafit s.r.o. tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi: Rafafit s.r.o. se sídlem Malenická 1789/9, 140 00, Praha 4, IČ: 03968561, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 240654, (dále jen „prodávající“) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

 

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.rafafit.com (dále jen „eshop“).

 

 1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

 

1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

 

1.5 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek, přičemž platné je to znění, které je v daný okamžik dostupné na eshopu. Nicméně, kupující je vždy vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření dané kupní smlouvy.

 

2. Uzavření kupní smlouvy


2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího na eshopu, a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu závazný návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

 

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob, termín a cenu dopravy zboží, a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

 

2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa. 

 

2.4 Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné, balné a skladovné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a platné.

 

2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

 

2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v  případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

 

2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

 

2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby dle ceníku příslušného poskytovatele, se kterým má kupující uzavřenou příslušnou smlouvu o poskytování komunikačních služeb.

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran


3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost za objednané zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu a prodávajícímu povinnost odevzdat toto zboží kupujícímu.

 

3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami při dodání.

 

3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, či v případě, že je nezbytné zakoupené zboží uskladnit po dobu delší než 14 dní, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto spojené.

 

3.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

4. Odstoupení od smlouvy


4.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 

4.2 Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného formuláře je však důrazně doporučena. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

 

4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím.

 

4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal  (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

 

4.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže.

 

4.6 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

 

4.7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

4.8 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.

 

4.9 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5. Platební podmínky doprava a přechod vlastnického práva


5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

 

5.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

5.3 Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy hradí kupující prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číšlo účet: 2601378067/2010, variabilní číslo = číslo objednávky, IBAN: CZ8820100000002601378067, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX vedený u Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Paypal;
  • bezhotovostně platební kartou;

5.4 Zboží bude kupujícímu odesláno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení, přičemž závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

5.5 Je-li zboží při uzavření kupní smlouvy skladem, zavazuje se prodávající doručit objednané zboží kupujícímu nejpozději do 14 dnů od úhrady kupní ceny. V případě, že zboží při uzavření kupní smlouvy není skladem, zavazuje se prodávající doručit objednané zboží kupujícímu nejpozději do 30 dnů od úhrady kuní ceny.

 

5.6 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

 

5.7 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

 

5.8 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost


6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174

 

6.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

 

6.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

6.4 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 

6.5 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

 

6.6 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.7 Ustanovení uvedená v čl. 6.6 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

6.8 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adresu provozovny prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

7. Ochrana osobních údajů


7.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

 

7.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, emailovou adresu a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

7.3 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.

 

7.4 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

7.5 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

 

7.6 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.7              Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

8. Závěrečná ujednání


8.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

 

8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

 

8.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

 

8.4 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

8.5 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

8.6 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Rafafit s.r.o., Malenická 1789/9, 148 00 Praha 4, adresa elektronické pošty info@rafafit.com.

 

9. Pokud jste uzavřeli Smlouvu v postavení spotřebitele, můžete v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, řešit spory vyplývající ze Smlouvy i mimosoudně, a to v případě sporu týkajícího se nákupu zboží a služeb na našem eshopu či v našich prodejných u České obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

10. Shromažďování vašich osobních údajů v souladu s GDPR. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vaší osobou či firmou a které slouží výhradně k poskytnutí či doručení vyžádané služby či produktu a k zasílání obchodních nabídek, mohou obsahovat vaše jméno a příjmení, titul, název vaší společnosti nebo organizace, váš kontaktní e-mail a telefon, adresu do práce nebo domů. Webové stránky provozované spol. Rafafit s.r.o. mohou shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se tito uživatelé k internetu přihlašují, datum a čas jejich přístupu na daný web, navštěvované stránky, dotazy zadané při vyhledávání, otevřené dokumenty či internetovou adresu, ze které se na daný web přímo připojili. Tyto informace slouží ke zlepšení těchto webů, jejich správě a analýze trendů.

 

http://www.rafafit.com/pouceni-o-pravech-pri-zpracovani-osobnich-udaju/

Copyright 2015 - 2019 © rafafit.com